Wednesday 22 January 2020
1398 چهارشنبه 2 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   برنامه نوییسی PHP

 برنامه نويس  PHP  كسي است كه توانايي پياده سازي PHP  وتوانايي  دريافت User Input  از  Formsبا  PHP و توانايي  پياده سازي Variables و  Expressions در PHPو توانايي پياده سازي PHPOperators و توانايي  كار با Conditional Tests  و  Events در  PHP و توانايي  كار با PHP Flow Control و توانايي  كار با PHP Functions و توانايي  ذخيره سازي داده در Arrays  با استفاده از  PHPوتوانايي  كنترل Databases  با  PHPوتوانايي  استفاده از Cookies  با  PHPوتوانايي  مديريت Session  در  PHPوتوانايي  دسترسي به File  و  Directory  با استفاده از  PHPو توانايي  ديگر نتايج I/O   درPHPو توانايي Handling Email  با  PHPوتواناييObjects  در  PHPوتوانايي پياده سازي Graphics  در PHPرا داشته باشد. 
شرایط مهارت برنامه نویس PHP در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید.