Friday 24 January 2020
1398 جمعه 4 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   روش تحقیق در شبکه های اجتماعی

روش تحقیق در شبکه های اجتماعی با توجه به گسترشروزافزون انواع مختلف رسانه های اجتماعی و بخصوص شبکه های اجتماعی مجازی جزءشایستگی های لازم محققان و پژوهشگران حوزه های مختلف در کشور و در حوزه فناوریاطلاعات و علوم اجتماعی و علوم سیاسی است. از کارهای این شایستگی می توان بررسی ومقایسه روش تحقیق و پژوهش، بررسی مباحث نظری در باب پژوهش در شبکه های اجتماعی،انجام روش های کمی پژوهش در شبکه های اجتماعی، انجام روش های کیفی پژوهش در شبکههای اجتماعی، کار با نرم افزار تحلیل شبکه اجتماعی، پیاده سازی شبکه نگاری و بررسیروش های ترکیبی مطالعه در شبکه های اجتماعی را نام برد. این شایستگی با مشاغل وشایستگی هایی مانند مدیران در هر سطح، ناظران و مسئولان سیاستگذار و مدرسین درارتباط استشرایط مهارت روش تحقیق در شبکه های اجتماعی در بازار کار:
جهت مشاره رایگان و یا ثبت نام با شماره : 02166124762 تماس بگیرید..