Thursday 23 January 2020
1398 پنجشنبه 3 بهمن
 

مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران , آموزشگاه تایپ تهران آموزشگاه فنی وحرفه ای میدان انقلاب , آموزشگاه مدیریت تهران , آموزشگاه کامپیوتر تهران , آموزشگاه حسابداری تهران , آموزشگاه نقشه کشی تهران , آموزشگاه معماری تهران , ICDL , آموزشگاه اموراداری , آموزشگاه گردشگری , آموزشگاه گرافیک, آموزشگاه شبکه , آموزشگاه طراحی صفحات وب , آموزشگاه مالیات , آموزشگاه بیمه , آموزشگاه مربی گری , آموزشگاه فنی وحرفه ای تهران , آموزشگاه تایپ تهران , آموزشگاه برنامه نویسی تهران آموزشگاه کامپیوتر تهران
آموزشگاه حسابداری تهران
آموزشگاه عمران و معماری تهران
آموزشگاه مدیریت و مربی گری تهران
آموزشگاه گردشگری تهران
آموزشگاه اموراداری تهران
آموزشگاه گرافیک تهران
آموزشگاه طراحی صفحات وب تهران
آموزشگاه شبکه تهران
آموزشگاه مالیات تهران
آموزشگاه بیمه تهران
آموزشگاه هفت گانه تهران
آموزشگاه تایپ تهران
آموزشگاه برنامه نویسی تهران
معرفی دوره   آیین نامه آزمون و ثبت نام

وجهثبت نام آزمون به صورتنقدی می باشد.

وجهثبت نام آموزش به صورت نقد ( با تخفیف ) / نقد- اقساط قابل پرداخت است.

وجهثبت نام آموزش و آزمون با روش واریز بانکی قابل پذیرش می باشد ( مریممبینی کشه  5892101199907276 بانک سپه )

امکانجابه جایی دوره آموزشی وجود ندارد ، مگر اینکه متقاضی درخواست کتبی جهت رزرو ترمآینده داشته باشد.

امکانجابه جایی دوره آزمون وجود ندارد ، مگر اینکه متقاضی با درخواست کتبی و با احتساب به کسر 50 درصد از هزینه در آزمون بعدی رزرو میشود.

متقاضیموظف است در صورت ساعت اضافه تدریس نسبت به این قرارداد ، مبلغ مشخص را واریزنماید.

قرارداد آموزش/آزمون قابل فسخ نمیباشد مگر اینکه متقاضی تا 2 روز اداری پس از ثبتنام به صورت کتبی درخواست فسخ داده ، با کسر 30 درصد، مابقی هزینه عودت داده می شود.

مسئولیتکسری مدارک ثبت نام در صورت عدم ارائه به مسئولمربوطه ، به عهده متقاضی می باشد.

جلسه2 ساعت آموزشی در کلاس های خصوصی 100 دقیقه و در کلاسهای نیمه خصوصی 95 دقیقه وکلاس های عمومی 90 دقیقه می باشد.

مسئولیتتاخیر و غیبت در جلسه آموزش یا آزمون به عهده متقاضی می باشد ، در صورتی که غیبتاز 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بگذرد ، متقاضی حق آزمون را از خود سلب میکند.

درصورت هرگونه خسارت وارده به تجهیزات آموزش ( عمدا یا سهوا ) ، متقاضی موظف است ظرفیک هفته جبران نماید.

متقاضیموظف است کلیه ضوایط اجتماعی ، اخلاقی ، شئونات را در محیط آموزشی رعایت نماید.

متقاضیگرامی چنانچه از نحوه تدریس استاد راضی نبودید ، در جلسه اول به مسئول دفتر مجتمعجهت بررسی و در صورت نیاز ، تغییر استاد اطلاع دهید.

مدارکجهت ثبت نام : عکس پرسنلی جدید 2 قطعه ، تصویر شناسنامه و کارت ملی خوانا و واضح وتصویر فیش واریزی (شماره تلگرام 09306960317)