مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت با اخذ مجوز آموزش کارکنان دولت توانسته با افتخار

به مراکز دولتی و حتی خصوصی تحت استانداردهای تعریف شده در حوزه آموزش در بیش از ۸۰۰ مهارت تخصصی خدمت رسانی کند.