قیمت رایگان!

افزودن به علاقمندی ها
0 دانشجو
0 دیدگاه 9 بازدید

نام مهارت

بکارگیری خدمات مشاوره و هدایت

مقدمـــه

 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مشاوره هدایت آموزشی – شغلی ویژگی های ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی، ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ – ﻣﺠﺪد آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً  ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﯿﺎن دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت، ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ، ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .

راهنمایی

زیر شاخه
خدمات آموزشی

اهم سرفصل های آموزشی

در بکارگیری خدمات مشاوره و هدایت

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر.

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻃﻠﺲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ.

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮﻧﻬﺎی رﻏﺒﺖ ﺷﻐﻠﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزار اﺷﺘﻐﺎل.

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ.

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ.

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی.

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﻣﺸﺎوره ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ-ﺷﻐﻠﯽ.

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎوره و ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ – ﺷﻐﻠﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎٔﺛﯿﺮ آن در اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺎرت ﺟﻮﯾﺎن از ﻣﺮاﮐﺰآﻣﻮزﺷﯽ.

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط.

مابقی سرفصل های تعریف شده …


فرصت های شغلی

افراد میتوانند بعد از فراگیری دوره فارغ‌التحصیلان در آموزشگا ه های دولتی و غیر دولتی مدارس و دانشگاه ها مرکز مشاوره ها و… مشغول به کار شوند.

امتیازات تحصیل در مجتمع فنی آموزشی مهندسی پارت (چرا پارت):

پارت با سالها تجربه و محیطی آرام و مجهز به سیستم های پیشرفته و با کادری متخصص و با مهندسین مجرب در رشته های کاربردی مفتخر به آموزش و آزمون میباشد

پارت با آموزش نیروهای متخصص جهت بازار کار و سازمان های دولتی و بخش خصوصی خود را جز خانواده کارآفرینان قرار داده است

پارت با آموزش دانش آموزان دیپلم ردی و تمام کسانی که بدلایلی موفق به اخذ دیپلم تحصیلی نشده اند ، افتخار دارد که عضو کوچک فرهنگیان است

پارت با آموزش دوره های تخصصی و اعطای  مدرک بین المللی با  اهدافی بزرگ  در عرصه جهانی برای شما برنامه دارد

پارت با آموزش دوره به صورت غیر حضوری و آنلاین ، قدم درعرصه تکنولوژی گذاشته و تمام هدفش رضایت مندی شما میباشد

 

 

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بکارگیری خدمات مشاوره و هدایت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *