مدیر فروشگاه

50,000 ريال

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در آزمون

حسابدار مالیاتی

50,000 ريال

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در آزمون

مدیر مراکز آموزشی

50,000 ريال

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در آزمون

راهنمای محلی

50,000 ريال

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در آزمون

راهنمای موزه

50,000 ريال

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در آزمون

شهروند الکترونیک

50,000 ريال

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در آزمون